Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z dziećmi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą następujący specjaliści:
1. logopeda (8 godzin tygodniowo) – dzieci starsze
2. logopeda (7 godzin tygodniowo) – dzieci młodsze
3. pedagog specjalny (9 godzin tygodniowo)
4. nauczyciel rewalidacji (2 godziny tygodniowo)
5. psycholog (9 godzin tygodniowo)
6. nauczyciel współorganizujący kształcenie ( 20 godz. tygodniowo)

Opłaty za przedszkole

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
– Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Godziny od 8:00 do 13:00 to czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,30 zł,
2) 0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). 

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. Opłata obliczana jest w oparciu o elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 14 każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Numer konta: 25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

– Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
Od 1 września 2022r. obowiązują te same stawki żywieniowe:
1 posiłek – 6,60 (obiad)
3 posiłki -11,00 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek)
2 posiłki – 8,80 zł ( śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek)

Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Godziny odbioru dzieci:
– po obiedzie – 12:45 – 13:10
– po podwieczorku – 15:00 – 17:20
Ponadto prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci – najpóźniej do godziny 9:00 (Później przedszkole będzie zamykane). Wyjątkowe sytuacje proszę zgłaszać nauczycielom w grupach.

Drodzy Rodzice !!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie naszego przedszkola w czasie ostatnich trudnych dni. Nadal zapraszamy do przekazania 1,5% podatku za rok 2022 na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1,5%]: „Przedszkole 83-Kraków 286”

Dziękujemy
Dyrektor wraz z personelem oraz dzieci
Samorządowego Przedszkola Nr 83

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com
p83@mjo.krakow.pl

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Heliasz przyjmuje:
Poniedziałek 08:00 – 10:00
Wtorek 13:00 – 14:00
Środa 12:30 – 14:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

 

 

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1,5 % podatku

Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

 

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content