Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Historia wolontariatu w przedszkolu

„Europejski Korpus Solidrności”

Samorządowe Przedszkole Nr 83 od X 2007r. do VIII 2014r. było uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” -status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski.
Od X 2014r.do 2019r. Samorządowe Przedszkole Nr 83 było uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Erasmus +”.
Od 2019r. do chwili obecnej Samorządowe Przedszkole Nr 83 jest uczestnikiem programu edukacyjnego „Europejski Korpus Solidarności”
Wszystkie programy są współfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Od kilkunastu lat w ramach realizacji w/w programów Samorządowe Przedszkole Nr 83 współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM).

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Wolontariat Europejski drogowskazem działań wielokulturowych i ekologicznych”. Innowacja była realizowana od 1 października 2014r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego.

Our adventure with European Voluntary services has began in 2007. Back then we drew up a project where we have highlighted important aims that we would like to continue in the field of ecology. We have contacted Voluntary Association of Development and Integration STRIM based in Krakow.
This organisation is working colaboratively with various institutions in Poland and abroad. STRIM initiates different forms of activities for young people, for example traninngs, seminars, conferences, public events, meetings as well as international exchanges.
Full of fear and doubts alongside with excitment about gaining new experiences, we went through all the formalities and we have been awarded with a certification from EU project ?Youth in Action?. Thanks to this, we were allowed to invite young people in age 20 to 22 from different countries accross Europe to come and work at our Kindergarten 83 here in Krakow.
STREAM?s mission is to ?promote the development of youth activity and to broaden its horizons?. The aim of the STREAM among other things is building a strong relationship between the nations of the East and West, intercultural education, shaping the image of Poland on international arena, region of Malopolska and furthermost facilitating active forms of Poles social life within the region, country and Europe.
In January 2008, our kindergarten has visited three young volunteers from England, Italy and Spain. The initial concerns that we had proved to be unfounded and totally unnecessary.
Working with volunteers has become a great pleasure, and their presence in the kindergarten has brought many benefits to our children, teachers and – we hope ? volunteers themselves. Intercultural integration with young people, building positive relationships and friendships between people of different faiths and nationalities, learning each other tolerance and respect for human dignity is the most important, in addition to ecological goals we set ourselves in connection with their stay. They also have stayed and lived with us for six months. . From Monday to Friday, for six hours a day, they played with the children and the benefits were mutual. They learnt the Polish language, culture and history of the region Malopolska and Krakow itself, visited the sights, got to know the landscape of various Polish regions. Our preschoolers were very proud of their presence. Mutual affection for each other was huge. Volunteers constituting an additional, daily care for children were obliged to help them in various activities of self-service. They taught also our preschoolers basic words in their native languages, as well as the simple songs they remembered from childhood. Moreover, they were obliged to conduct short courses regarding their country of origin. Thanks to this children enriched their knowledge about European countries (colour of the flags, important cities, the location on the map).
Volunteers were required to carry out together with the class teachers a sessions open to parents during which they presented their skills in working with children. They were a great help for the teachers. Volunteers were responsible for preparation of teaching materials and assisting the head teacher in all the aspects involved in the session. Furthermore, volunteers were required to provide a teaching support on a daily basis that involved giving out teaching aids accordingly, signing children’s work are some of the activites they have performed . Proactovely following ecological theme, they have aslo joined to participate in various competitions such as .: „Ek-a dragon-logy,” organized by the Department of Environment of the City of Krakow, they helped to organise a Fifth Edition of the National Art Contest „Save Nature is” which was held by our kindergarten. Their active participation has been also marked clearly during the event „Kindergarten in Europe”, throughout which performed together with children on stage. This long lasting joint participation in celebrating our kindergarten most important events has resulted in strong bond with children and adults. They definately strengthened environmental awareness of preschoolers. Teaching the children the ways of sorting recyclables , correct segregation and educating the children how these should be placed into containers, talking on environmental issues, are some of the actions which the volunteers undertaken in order to consolidate the most positive habits and behaviours in this matter.
Final outcome of hosting the volunteers brought amazing results. They turned out to be wonderful young people, sensitive and warm, who knew how to show love and kindness to a child. Their daily smile and charizma positively affected the emotions of children and adults. Some strong and lifelong friendship was born. It turned out that there are no national barriers and stereotypes ? there is no room for worries and issues if one person is a friend to another.

 

Nasza przygoda z wolontariatem europejskim zaczęła się w 2007 r. Wtedy opracowaliśmy projekt ekologiczny dotyczący zamierzeń, które chcemy realizować w tej dziedzinie. Skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży Strim w Krakowie. Stowarzyszenie to współpracuje z różnymi instytucjami w Polsce i poza granicami naszego kraju. Inicjuje różne formy aktywności młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, imprez publicznych, spotkań czy wymian.

Misją Strimu „jest działanie na rzecz rozwijania aktywności młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów”. Celem działalności Strimu jest m.in.: porozumienie narodów Wschodu i Zachodu, edukacja międzykulturowa, kształtowanie wizerunku Polski i regionu Małopolski, ułatwianie Polakom uczestnictwa w aktywnym życiu publicznym regionu, kraju i Europy.

Pełni obaw i wątpliwości, a zarazem ciekawi nowych doświadczeń, przeszliśmy przez wszystkie formalności, uzyskując zaświadczenie z programu unijnego „Młodzież w działaniu”, będące zgodą na przyjazd młodych ludzi w wieku od 20 do 22 lat z różnych krajów Europy do Przedszkola Nr 83.

W styczniu 2008 roku w naszym przedszkolu zagościli trzej młodzi wolontariusze z Anglii, Włochi, Hiszpanii. Początkowe wątpliwości okazały się bezpodstawne i zupełnie niepotrzebne.
Praca z wolontariuszami stała się ogromną przyjemnością, a ich obecność w przedszkolu przyniosła wiele korzyści dzieciom, nauczycielom i – mamy nadzieję – także wolontariuszom. Integracja międzykulturowa i ludzka z młodymi osobami, budowanie pozytywnych relacji i przyjaźni między ludźmi różnych wyznań i narodowości, uczenie się wzajemnie tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka to najważniejsze, oprócz ekologicznych, cele, jakie sobie postawiliśmy w związku z ich pobytem. Przez sześć miesięcy przebywali i wśród nas. Od poniedziałku do piątku, przez sześć godzin dziennie bawili się z dziećmi. Korzyści były obustronne. Oni uczyli się języka polskiego, poznawali kulturę i historię regionu małopolskiego oraz samego Krakowa, zwiedzali zabytki, poznawali krajobraz różnych regionów Polski. Nasze przedszkolaki były bardzo dumne z ich obecności. Wzajemna sympatia do siebie była ogromna. Wolontariusze stanowiący dodatkową, codzienną opiekę dla dzieci obowiązani byli pomagać im w różnych czynnościach samoobsługowych. Uczyli także nasze przedszkolaki podstawowych słów w ich ojczystych językach, jak również prostych piosenek, które pamiętali z lat dziecięcych. Zobowiązani byli ponadto do prowadzenia krótkich zajęć na temat swojego kraju. Dzięki temu wzbogacana była wiedza dzieci na temat państw europejskich (poznanie barw flagi, ważnych miast, usytuowanie na mapie).

Wolontariusze obowiązani byli prowadzić wspólnie z nauczycielem część zajęć otwartych dla rodziców, w trakcie których prezentowali swoje umiejętności w zakresie pracy z dziećmi. Stanowili ogromną pomoc dla nauczyciela. Przygotowywanie rekwizytów dydaktycznych do zajęć, codzienna pomoc nauczycielowi i dzieciom w różnych sytuacjach rozdawanie pomocy dydaktycznych, podpisywanie prac dzieci, dbałość o tablicę z aktualnymi pracami dzieci, to tylko niektóre z czynności, które wykonywali. Działając w zakresie ekologii, włączyli się aktywnie do udziału w różnych konkursach np.: „Ek-smoko-logia” organizowanego przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, pomagali w organizacji przez nasze przedszkole V edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ratujmy Przyrodę”. Ich udział zaznaczył się wyraźnie także w konkursie „Przedszkolaki w Europie”, w trakcie którego występowali razem z dziećmi na scenie, razem śpiewali i bawili się. Poprzez wspólne uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych budowali pozytywne kontakty z dziećmi i dorosłymi. Wzmacniali także świadomość ekologiczną przedszkolaków. Nauka segregowania surowców wtórnych przyniesionych przez dzieci do przedszkola, wspólne wrzucanie ich do odpowiednich pojemników, rozmowy na tematy ekologiczne, to tylko niektóre z działań, jakie podejmowali dla utrwalania pozytywnych nawyków dzieci tym zakresie.

Przez okres wspólnego bycia ze sobą bardzo się polubiliśmy. Okazali się oni wspaniałymi młodymi osobami, wrażliwymi i ciepłymi, umiejącymi okazać miłość i dobroć dziecku. Ich codzienny uśmiech i pogodne usposobienie pozytywnie wpływały na emocje dzieci oraz dorosłych. Narodziły się przyjaźnie. Okazało się, że nie ma żadnych barier narodowościowych oraz stereotypów; gdy człowiek dla drugiego człowieka jest przyjacielem, to nie ma żadnych problemów.

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content